matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Poziom podstawowy

Poziom podstawowy.

Data: 05.05.2016r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas na rozwiązanie: 170 minut
Liczba punktów do uzyskania: 50

Zadanie 1 - strona z rozwiązaniem zadania

Dla każdej dodatniej liczby $a$ iloraz $\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}$ jest równy

A. $a^{-3,9}$
B. $a^{-2}$
C. $a^{-1,3}$
D. $a^{1,3}$


Zadanie 2 - strona z rozwiązaniem zadania

Liczba $\log_{\sqrt{2}}(2\sqrt{2})$ jest równa

A. $\frac23$
B. $2$
C. $\frac52$
D. $3$


Zadanie 3 - strona z rozwiązaniem zadania

Liczby $a$ i $c$ są dodatnie. Liczba $b$ stanowi $48\%$ liczby $a$ oraz $32\%$ liczby $c$. Wynika stąd, że

A. $c=1,5a$
B. $c=1,6a$
C. $c=0,8a$
D. $c=0,16a$


Zadanie 4 - strona z rozwiązaniem zadania

Równość $(2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2}$ jest prawdziwa dla

A. $a=3$
B. $a=1$
C. $a=-2$
D. $a=-3$


Zadanie 5 - strona z rozwiązaniem zadania

Jedną z liczb, które spełniają nierówność $-x^5+x^3-x < -2$, jest

A. $1$
B. $-1$
C. $2$
D. $-2$


Zadanie 6 - strona z rozwiązaniem zadania

Proste o równaniach $2x-3y=4$ i $5x-6y=7$ przecinają się w punkcie $P$. Stąd wynika, że

A. $P=(1,2)$
B. $P=(-1,2)$
C. $P=(-1,-2)$
D. $P=(1,-2)$


Zadanie 7 - strona z rozwiązaniem zadania

Punkty $ABCD$ leżą na okręgu o środku $S$ (zobacz rysunek). Miara kąta $BDC$ jest równa

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 7.

A. $91^\circ$
B. $72,5^\circ$
C. $18^\circ$
D. $32^\circ$


Zadanie 8 - strona z rozwiązaniem zadania

Dana jest funkcja liniowa $f(x)=\frac34x+6$. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A. $8$
B. $6$
C. $-6$
D. $-8$


Zadanie 9 - strona z rozwiązaniem zadania

Równanie wymierne $\frac{3x-1}{x+5}=3$, gdzie $x\neq -5$,

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D. ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.


Zadanie 10 - strona z rozwiązaniem zadania

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej $f$ . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt $W=(1,9)$. Liczby $-2$ i $4$ to miejsca zerowe funkcji $f$.

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 10.

Zbiorem wartości funkcji $f$ jest przedział

A. $(-\infty , -2\rangle$
B. $\langle -2, 4\rangle$
C. $\langle 4, +\infty)$
D. $(-\infty, 9\rangle$


Zadanie 11 - strona z rozwiązaniem zadania

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej $f$ . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt $W=(1,9)$. Liczby $-2$ i $4$ to miejsca zerowe funkcji $f$.

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 11.

Najmniejsza wartość funkcji $f$ w przedziale $\langle -1, 2\rangle$ jest równa

A. $2$
B. $5$
C. $8$
D. $9$


Zadanie 12 - strona z rozwiązaniem zadania

Funkcja $f$ określona jest wzorem $f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x$. Wtedy $f(-\sqrt[3]{3})$ jest równa

A. $-\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$
B. $-\frac35$
C. $\frac35$
D. $\frac{\sqrt[3]{3}}{2}$


Zadanie 13 - strona z rozwiązaniem zadania

W okręgu o środku w punkcie $S$ poprowadzono cięciwę $AB$, która utworzyła z promieniem $AS$ kąt o mierze $31^\circ$ (zobacz rysunek) . Promień tego okręgu ma długość $10$. Odległość punktu $S$ od cięciwy $AB$ jest liczbą z przedziału

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 13.

A. $\left\langle\frac92, \frac{11}{2}\right\rangle$
B. $\left(\frac{11}{2}, \frac{12}{2}\right\rangle$
C. $\left(\frac{13}{2}, \frac{19}{2}\right\rangle$
D. $\left(\frac{19}{2}, \frac{37}{2}\right\rangle$


Zadanie 14 - strona z rozwiązaniem zadania

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa $(-\frac32)$. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

A. $\frac{37}{2}$
B. $-\frac{37}{2}$
C. $-\frac52$
D. $\frac52$


Zadanie 15 - strona z rozwiązaniem zadania

Ciąg $(x,2x+3,4x+3)$ jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. $-4$
B. $1$
C. $0$
D. $-1$


Zadanie 16 - strona z rozwiązaniem zadania

Przedstawione na rysunku trójkąty $ABC$ i $PQR$ są podobne.

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 16.

Bok $AB$ trójkąta $ABC$ ma długość

A. $8$
B. $8,5$
C. $9,5$
D. $10$


Zadanie 17 - strona z rozwiązaniem zadania

Kąt $\alpha$ jest ostry i $\text{tg}\alpha =\frac23$. Wtedy

A. $\sin\alpha=\frac{3\sqrt{13}}{26}$
B. $\sin\alpha=\frac{\sqrt{13}}{13}$
C. $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{13}}{13}$
D. $\sin\alpha=\frac{3\sqrt{13}}{13}$


Zadanie 18 - strona z rozwiązaniem zadania

Z odcinków o długościach: $5$, $2a+1$, $a-1$ można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

A. $a=6$
B. $a=4$
C. $a=3$
D. $a=2$


Zadanie 19 - strona z rozwiązaniem zadania

Okręgi o promieniach $3$ i $4$ są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu $4$ w punkcie $P$ przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek).

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 19.

Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności $P$, jest równe

A. $14$
B. $2\sqrt{33}$
C. $4\sqrt{33}$
D. $12$


Zadanie 20 - strona z rozwiązaniem zadania

Proste opisane równaniami $y=\frac{2}{m-1}+m-2$ oraz $y=mx+\frac{1}{m+1}$ są prostopadłe, gdy

A. $m=2$
B. $m=\frac12$
C. $m=\frac13$
D. $m=-2$


Zadanie 21 - strona z rozwiązaniem zadania

W układzie współrzędnych dane są punkty $A=(a,6)$ oraz $B=(7,b)$. Środkiem odcinka $AB$ jest punkt $M=(3,4)$. Wynika stąd, że

A. $a=5 \text{ i } b=5$
B. $a=-1 \text{ i } b=2$
C. $a=4 \text{ i } b=10$
D. $a=-4 \text{ i } b=-2$


Zadanie 22 - strona z rozwiązaniem zadania

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy

A. $0\le p \lt 0,2$
B. $0,2\le p \le 0,35$
C. $0,35\lt p \le 0,5$
D. $0,5\lt p \le 1$


Zadanie 23 - strona z rozwiązaniem zadania

Kąt rozwarcia stożka ma miarę $120^\circ$, a tworząca tego stożka ma długość $4$. Objętość tego stożka jest równa

A. $36\pi$
B. $18\pi$
C. $24\pi$
D. $8\pi$


Zadanie 24 - strona z rozwiązaniem zadania

Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i jeden wierzchołek drugiej podstawy (patrz rysunek).

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 24.

Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą graniastosłupa kąt $\alpha$ o mierze

A. $30^\circ$
B. $45^\circ$
C. $60^\circ$
D. $75^\circ$


Zadanie 25 - strona z rozwiązaniem zadania

Średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych: $31,16,25,29,27,x$, jest równa $\frac{x}{2}$. Mediana tych liczb jest równa

A. $26$
B. $27$
C. $28$
D. $29$


Zadanie 26 - strona z rozwiązaniem zadania

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\text{kolejne lata} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 &6 \\
\hline
\text{przyrost (w cm)} & 10 & 10 & 7 & 8 & 8 & 7 \\
\hline
\end{array}$

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.


Zadanie 27 - strona z rozwiązaniem zadania

Rozwiąż nierówność $2x^2−4x\gt 3x^2−6x$.


Zadanie 28 - strona z rozwiązaniem zadania

Rozwiąż równanie $(4−x)(x^2+2x−15)=0$.


Zadanie 29 - strona z rozwiązaniem zadania

Dany jest trójkąt prostokątny $ABC$. Na przyprostokątnych $AC$ i $AB$ tego trójkąta obrano odpowiednio punkty $D$ i $G$. Na przeciwprostokątnej $BC$ wyznaczono punkty $E$ i $F$ takie, że $|\sphericalangle DEC|=|\sphericalangle BGF|=90^\circ$ (zobacz rysunek). Wykaż, że trójkąt $CDE$ jest podobny do trójkąta $FBG$.

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 29.


Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein