matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Apoloniusz

Apoloniusz, świetny przedstawiciel "złotego" okresu matematyki greckiej, żył w latach 250-200 p.n.e. Urodził się w mieście Perga w Pamfilii w Azji Mniejszej. Podczas pobytu w Aleksandrii, za czasów Ptolemeusza III Euergetesa (247-222), trzeciego z rzędu władcy z rodziny Lagidów, zetknął się z uczniami Euklidesa i pod ich wpływem poświęcił się całkowicie studiom matematycznym. Z życia Apoloniusza niewiele szczegółów się przechowało; niektórzy historycy wspominają o nim jako o człowieku dumnym i zarozumiałym z powodu wielkiego uwielbienia, jakim go otaczano.

Najważniejsze dzieło Apoloniusza, noszące tytuł: Konika - Przecięcia stożkowe, składa się z ośmiu ksiąg. Mimo tego, że praca ta nie doszła do nas w całości i niewątpliwie uległa pewnym zniekształceniom w ciągu wieków (tłumaczenia arabskie), jest tak pięknym przykładem twórczości greckiej, że godna jest i dziś studiów nowoczesnego matematyka - już choćby dla dojścia do przekonania, że ujęcie naukowe tematu niewiele różni się od dzisiejszego. W wymienionym wyżej dziele z wzorową ścisłością przeprowadzone są po raz pierwszy w historii matematyki rozważania o przecięciach stożkowych jako miejscach geometrycznych na płaszczyźnie. Toteż słusznie nadała historia Apoloniuszowi miano twórcy przecięć stożkowych.

Inne dzieła tego matematyka zachowały się tylko fragmentarycznie lub zaginęły; o ich istnieniu wiemy jedynie ze wzmianek autorów współczesnych Apoloniuszowi lub późniejszych historyków.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski