matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Podział wyrażeń algebraicznych

W każdym poszczególnym przypadku w wyrażeniu algebraicznym wyróżniamy pewne podstawowe wielkości literowe, w zależności od których przeprowadzamy podział wyrażeń. Natomiast wielkości pomocnicze (pozostałe litery) nazywamy parametrami wyrażenia. Wyrażenie należy do tego lub innego rodzaju w zależności od tego, jakie działania są wykonywane na występujących w nim wielkościach podstawowych. W wyrażeniach całkowitych wymiernych wykonuje się na wielkościach podstawowych jedynie dodawanie, odejmowanie i mnożenie (włączając tu również podnoszenie do potęgi o wykładniku naturalnym). W wyrażeniach ułamkowych wymiernych dochodzi (oprócz wymienionych działań) jeszcze dzielenie przez wyrażenie całkowite wymierne (lub podnoszenie do potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym). W wyrażeniach niewymiernych dołącza się wyciąganie pierwiastka z wyrażeń wymiernych (lub podnoszenie do potęgi o wykładniku ułamkowym). W wyrażeniach wykładniczych występuje podnoszenie do potęgi, której wykładnikiem jest wyrażenie (wymierne lub niewymierne) zawierające wielkości podstawowe, a w wyrażeniach logarytmicznych występuje logarytmowanie wyrażeń (wymiernych lub niewymiernych) zawierających wielkości podstawowe.

Przeważnie stosuje się oznaczenia wielkości podstawowych wyrażeń jako ostatnie litery alfabetu $x$, $y$, $z$, a parametry początkowymi literami $a$, $b$, $c$, ... lun środkowymi literami $m$, $n$, $p$, ..., przy czym środkowe litery przybierają tylko wartości naturalne.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski