matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Twierdzenie Eulera

Twierdzenie Eulera opisuje zależności pomiędzy okręgiem wpisanym i okręgiem opisanym w trójkąt.
W danym trójkącie odległość pomiędzy środkiem okręgu wpisanego i środkiem okręgu opisanego wyrażona jest w następujący sposób: $$d^2=R(R-2r)$$
gdzie:
$d$ - odległość pomiędzy środkiem okręgu wpisanego i środkiem okręgu opisanego,
$R$ - długość promienia okręgu opisanego,
$r$ - długość okręgu wpisanego.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski