matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Definicja wartości bezwzględnej

Wartość bezwzględna z liczby ujemnej to ta sama liczba tylko, że dodatnia. Natomiast wartość bezwzględna z liczby dodatniej to ta sama liczba. Inaczej mówiąc wartość bezwzględna z liczby ujemnej robi liczbę dodatnią, a liczby dodatnie pozostawia bez zmian. Wartość bezwzględną z liczby $x$ zapisuje się jako $|x|$.

Matematycznie wartość bezwzględną zapisujemy jako:
$|x|=\begin{cases} \space\space\space x \Leftrightarrow x\ge 0 \\ -x \Leftrightarrow x\lt 0 \end{cases}$

Definicja słowna wartości bezwzględnej to:

Wartość bezwzględna dowolnej liczby rzeczywistej $x$, to ta sama liczba $x$ jeśli jest większa lub równa zero $ x\ge 0$; liczba $-x$ (liczba przeciwna do $x$) gdy x jest mniejsza od zero $x\lt 0$.

 

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski