matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Równanie kwadratowe

Równanie kwadratowe ma postać:

$$ax^2+bx+c=0$$

przy czym współczynnik $a\neq 0$, gdyż przy $a = 0$ równanie było by równaniem liniowym.

Równanie kwadratowe może mieć dwa rozwiązania, jedno rozwiązanie lub nie mieć żadnych rozwiązań. Zależne jest to od wartości wyróżnika:

$$\Delta=b^2-4ac$$

Jeśli $\Delta > 0$, to równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, tzn że istnieją dwie różne liczby rzeczywiste $x_1$ i $x_2$, z których każdą można podstawić do równania kwadratowego, otrzymując równość $0=0$.
Jeśli $\Delta = 0$, to istnieje jedno rozwiązanie, tzn że istnieje jedna taka liczba rzeczywista $x0$, którą można podstawić do równania kwadratowego, otrzymując równanie $0=0$.
Jeśli $\Delta <  0$, to równanie kwadratowe nie ma rozwiązań rzeczywistych - wtedy mówimy, że równanie kwadratowe jest sprzeczne.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski