matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Stifel

Michał Stifel, matematyk niemiecki, urodził się w roku 1486/1487 iw Esslingen; burzliwe koleje jego życia wiążą się z dziejami reformacji. Opuściwszy, jako zwolennik Lutra, zakon augustianów, rozpoczął Stifel tułacze życie wędrownego kaznodziei głoszącego nową wiarę. Oprócz tego oddawał się z zapałem studiom matematyki mimo trudnych warunków, w jakich żył. Zmarł w roku 1567 w Jenie.

Najważniejszym dziełem Stifla jest Arithmetica integra - "Arytmetyka całkowita", jedno z najbogatszych ówczesnych dzieł matematycznych. Składa się z trzech części: w pierwszej omówione są własności liczb wymiernych; w drugiej zajmuje się autor szczegółowo wielkościami niewymiernymi, wznosząc się w tej dziedzinie na najwyższy poziom naukowy, jaki można było osiągnąć w ówczesnym stanie wiedzy matematycznej; trzecia część zawiera algebrę, obszernie omówione są równania, przy czym autor posługuje się udoskonaloną już symboliką algebraiczną. Wywody swe objaśnia Stifel licznymi, doskonale dobranymi przykładami.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski